Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów w NZOZ Pielęgniarek i Położnej „TROSKA” Jadwiga Piekarz i Partnerzy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnej TROSKA Jadwiga Piekarz i Partnerzy, NIP: 6811725496, zwany dalej „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Rynek 16, 32-410 Dobczyce lub telefonując pod numer: 12 2713659. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pani Iwona Cygan-Opyt, radca prawny, pisząc na adres: biuro@kancelariacygan.pl.

 2. Państwa dane przetwarzane są w celu: (1) ochrony stanu zdrowia, (2) świadczenia usług medycznych, (3) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są:

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

  • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. tj. z dnia 24 listopada 2017 r.

  • Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r.

  • Ustawa o działalności leczniczej z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. tj. z dnia  8 grudnia 2017 r. (oraz pozostałe przepisy regulujące zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Państwa dane mogą być przekazywane: (1) Narodowemu Funduszowi Zdrowia, (2) dostawcy systemów informatycznych i usług IT, (3) operatorom pocztowym i kurierom.

 5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, tj. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 7. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2. Konsekwencją nie podania przez Państwa danych osobowych jest brak możliwości udzielenia świadczenia medycznego.

 9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.